Thiết bị phát hiện khí độc

Máy đo khí hay máy phát hiện khí được sử dụng để phát hiện khí dễ cháy và khí độc hại như khí Gas, khí CO, CO2, O2 … Ứng dụng rộng … Máy Đo Khí là một thiết bị phát hiện sự hiện diện của các chất khí trong một khu vực

Mức giá

Thương hiệu

Danh sách sản phẩm


094.13579.69